Үйлчилгээний нөхцөл

 1. “Түүлс Маркет” ХХК нь цахилгаан болон батерейт багаж, гар багаж, хэмжүүрийн багаж хэрэгсэлийг цахим худалдааны орон зайг бий болгож, цахим худалдааны үйлчилгээг олон нийтэд хүргэнэ.
 2. Энэхүү Үйлчилгээний нөхцөл нь цахим худалдааны орон зайд бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг худалдах худалдан авахтай холбоотой үүсэж буй харилцааг зохицуулна.
 3. Үйлчилгээний нөхцөлд хэрэглэсэн дараах  нэр томьёог дор дурдсан утгаар ойлгоно. Үүнд:
  • “Цахим худалдааны орон зай” гэж Нийлүүлэгчийн багаж хэрэгсэл Хэрэглэгчдэд санал болгох, худалдан авалтыг цахимаар хийх үйлчилгээг үзүүлж буй албаны ёсны цахим хуудас https://www.toolsmarket.mn (цаашид “Tools Market” гэх); 
  • “Хэрэглэгч” гэж “Tools Market”-г хэрэглэж буй иргэний эрх зүйн бүрэн чадамжтай иргэн, хуулийн этгээдийг;
  • “Нийлүүлэгч” гэж цахим худалдааны орон зайд өөрийн болон албан ёсны эрхтэйгээр багаж хэрэгсэлийг Хэрэглэгчдэд санал болгож буй хуулийн этгээдийг;
 4. Хэрэглэгч нь “Tools Market”-д нэвтэрч, бүртгүүлэхээс өмнө Үйлчилгээний нөхцөл, Нууцлалын бодлоготой бүрэн танилцах үүрэгтэй.
 5. Үйлчилгээний нөхцөл, Нууцлалын бодлоготой бүрэн танилцаж, эдгээр нөхцөл, бодлогод заасан нөхцөлүүдийг хүлээн зөвшөөрч буйгаа илэрхийлж “Хүлээн зөвшөөрч байна” гэсэн товчийг идэвхжүүлснээр Хэрэглэгчийг энэхүү үйлчилгээний нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрсөнд тооцно.
 6. Хэрэв Хэрэглэгч нь Үйлчилгээний нөхцөл, Нууцлалын бодлогыг хүлээн зөвшөөрөхгүй тохиолдолд “Tools Market”-ийг хэрэглэхээс татгалзах эрхтэй.
 7. “Tools Market” нь бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний мэдээллийг Хэрэглэгчдэд хүргэж, танилцуулах болон худалдан авалтыг цахимаар хийх боломжийг цахим худалдааны зайгаар дамжуулан Хэрэглэгчид олгоно.
 8. “Tools Market”-д байршуулсан багаж хэрэгсэлийг (бэлэн бүтээгдэхүүн), үйлдвэрээс нийлүүлэх гэж ангилна.
 9. Үйлдвэрээс нийлүүлэх бүтээгдэхүүний хувьд тээвэрлэлт болон хил, гаалийн үйл ажиллагааны улмаас бүтээгдэхүүнийг хэрэглэгчид хүргэх хоног тодорхой хугацаагаар саатаж болзошгүй тухай Нийлүүлэгчийн мэдээллийг үндэслэн тухай бүр “Tools Market”-аас  Хэрэглэгчид мэдэгдэнэ.
Хайлт 0 0 ₮
Top